I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP (dalej: e-KSSiP lub Platforma Szkoleniowa), w tym z umieszczonych na niej szkoleń i zasobów, dostępnej pod adresem internetowym www.ekssip.gov.pl, będącej własnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
  1. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do e-KSSiP, określany przez Użytkownika
   w trakcie rejestracji. Ważność hasła wynosi 6 miesięcy.
  2. Login – rolę loginu pełni niepowtarzalny adres email wskazany podczas rejestracji.
  3. Rejestracja – proces uzyskania dostępu do e-KSSiP za pośrednictwem sieci Internet, obejmujący czynności faktyczne dokonywane przez Użytkownika w sposób określony
   w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług.
  4. Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy Szkoleniowej KSSiP
   w drodze rejestracji, zaakceptowała niniejszy regulamin oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie określonym procesem rejestracji.
  5. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie loginu oraz hasła.
  6. Platforma Szkoleniowa e-KSSiP – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://ekssip.kssip.gov.pl po zalogowaniu, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych
   i materiałów szkoleniowych, szkoleń, zasobów oraz usług elektronicznych dających możliwość uczestnictwa w szkoleniach online, rejestrująca postępy w szkoleniach,
   a także zapewniająca możliwość współpracy i wymiany wiedzy.
  7. Szkolenie – szkolenie będące własnością KSSiP lub oparte na stosownej licencji, udostępniane Użytkownikom z wykorzystaniem e-KSSiP za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
  8. Zasoby – materiały o charakterze informacyjnym, dydaktycznym, funkcjonalności
   i materiały dotyczące zarządzania kompetencjami udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem e-KSSiP.
  9. Profil – strona Użytkownika zawierająca dane, udostępnione przez niego dobrowolnie na Platformie Szkoleniowej e-KSSiP.
  10. Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP – Krajowa Szkoła Sądownictwa
   i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5), dalej: Krajowa Szkoła lub KSSiP, jako administrator danych, w tym danych osobowych.

 II. Zasady uzyskiwania dostępu do e-KSSiP, w tym szkoleń i zasobów

 1. e-KSSiP oraz zawarte na nim szkolenia i zasoby są dostępne wyłącznie dla pracowników jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury, tj.:
  1. sędziów,
  2. prokuratorów,
  3. referendarzy sądowych,
  4. asystentów sędziego lub prokuratora,
  5. zawodowych kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich,
  6. asesorów sądowych lub prokuratury,
  7. urzędników sądu lub prokuratury (w tym dyrektorów sądów, osoby zatrudnione
   w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz audytorów wewnętrznych)
  8. wykładowców, pracowników i osób delegowanych do KSSiP, jak też dla innych zdefiniowanych grup określanych jako docelowe dla e-KSSiP i użytkowników, którzy uzyskali dostęp na podstawie odpowiednich umów lub indywidualnej zgody Dyrektora KSSiP lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. e-KSSiP oraz zawarte w nim szkolenia i zasoby są dostępne dla osób wymienionych
  w ust. 1 po zalogowaniu, tj. uwierzytelnieniu posiadanego konta Użytkownika.
 3. e-KSSiP jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 4. Korzystanie z e-KSSiP jest nieodpłatne. Użytkownik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a e-KSSIP.
 5. Rejestracja obejmuje:
  1. akceptację niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli Informacyjnej,
  2. udostępnienie prawidłowych, aktualnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz informacji o użytkowniku wymaganych do rejestracji,
  3. potwierdzenie tożsamości przez administrację Platformy Szkoleniowej i aktywację konta Użytkownika (nadanie uprawnień).
 6. Administratora Platformy Szkoleniowej może odmówić rejestracji, gdy:
  1. dane wpisane w formularzu już istnieją jako zarejestrowane wcześniej,
  2. weryfikacja poprawności wpisanych przez Użytkownika danych wskazuje, że dane te są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub dotyczą osoby spoza grupy docelowej określonej
   w ust. 1.
 7. W szczególnych przypadkach rejestracja może odbyć się również na podstawie wniosku złożonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 8. Administrator Platformy Szkoleniowej może odebrać status Użytkownika w przypadku uzyskania informacji, że osoba z tym statusem przestała należeć do grupy docelowych użytkowników.
 9. Konta Użytkowników, na których nie odnotowano żadnej aktywności polegającej na udziale w wydarzeniach szkoleniowych przez okres lat 5 są dezaktywowane.

     III. Zasady korzystania z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP

     1. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy, pytań i opinii na
      e-KSSiP, wyraża zgodę na publikowanie ich treści na Platformie Szkoleniowej.
     2. KSSiP nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Użytkowników.
     3. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na e-KSSiP powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie lub rozpowszechnianie.
     4. Zabronione jest publikowanie lub rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Niedozwolone jest wykorzystywanie Platformy Szkoleniowej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.  Niedozwolone są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin,
      a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Platformy Szkoleniowej
      e-KSSiP, utrudniałyby dostęp do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP lub Zasobów. Niedozwolone jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora danych, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Konto Użytkownika, który złamie powyższy zakaz zostanie zablokowane, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.
     5. Decyzje o odblokowaniu konta, na wniosek Użytkownika podejmuje Dyrektor KSSiP lub osoba przez niego upoważniona.
     6. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania
      w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści e-KSSiP, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie
     7. KSSiP zastrzega sobie prawo do zawieszenia forów i czatów, w każdym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia.
     8. Administrator danych ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zasobów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora danych powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

     IV. Obowiązki Użytkownika

     1. Użytkownik przed przystąpieniem do procedury zapisu na szkolenie musi uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu. Przystąpienie do procedury zapisu na szkolenie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że taką zgodę uzyskał.
     2. Ustępu 1 nie stosuje się w sytuacji określonej w art. 82a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), w tej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest poinformować przełożonego. Przystąpienie do procedury zapisu na szkolenie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że poinformował przełożonego.
     3. Konto Użytkownika naruszającego postanowienia ust. 1 i 2, niezależnie od odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, może zostać zablokowane w całości lub części na wniosek przełożonych.

     V. Wymagania techniczne

     1. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP za pośrednictwem strony internetowej wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
      1. Połączenie z siecią Internet,
      2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca odczytywanie na urządzeniu dokumentów HTML z opcją akceptacji plików „cookies”.
     2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za dostępność połączenia z siecią Internet.
     3. Administrator danych nie gwarantuje bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych lub informacji ani niewystąpienia błędów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłane dane lub informacje mogą zostać przechwycone, uszkodzone, stracone lub zniszczone. Mogą dotrzeć z opóźnieniem lub niekompletne, mogą podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich może nie być bezpieczne z innych względów.
     4. Użytkownik powinien we własnym zakresie zadbać o zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzenia, z którego korzysta oraz połączenia z siecią Internet. Administrator danych podejmuje wymagane prawem środki ochrony danych
      z chwilą ich zapisania w infrastrukturze Administratora.
     5. W celu korzystania z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do sprzętu informatycznego (np. laptop, komputer stacjonarny, tablet, telefon) z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych usług oraz połączenie z siecią Internet.
     6. Korzystanie ze wszystkich zasobów Platformy Szkoleniowej e-KSSiP może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, JavaScript, Flash oraz akceptacji plików cookies (tzw. ciasteczka).

      VI. Ochrona danych osobowych

     1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5), dalej: Krajowa Szkoła lub KSSiP.
     2. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, Krajowa Szkoła jest uprawniona, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy
      o świadczenie usług szkoleniowych w Platformie Szkoleniowej e-KSSiP oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
     3. Krajowa Szkoła uznaje prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych.
     4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP i usług szkoleniowych.
     5. Dane Użytkowników pozwalają Administratorowi poprawić działanie Platformy Szkoleniowej e-KSSiP w tym podnieść jakość świadczonych usług oraz realizować cele informacyjno-promocyjne.
     6. Platforma Szkoleniowa e-KSSiP wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platformy do potrzeb Użytkownika, zachowania ustawień Użytkownika związanych z wyświetlaniem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.
     7. Każdy użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może jednak być przyczyną błędnego wyświetlania Platformy Szkoleniowej e-KSSiP lub braku dostępu do niektórych funkcji Użytkownika.
     8. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
     9. Administrator danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych
      i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych
      (w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa) oraz zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
     10. Administrator zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
     11. Po wniesieniu prośby przez Użytkownika o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez których dalsze świadczenie usług nie jest możliwe, umowę o świadczenie usług uznaje się za rozwiązaną a dane Użytkownika zostają usunięte z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP i innych urządzeń.
     12. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Klauzuli Informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast Wykaz zgód udostępnionych użytkownikom, niezbędnych w procesie rejestracji oraz użytkowania Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

     VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

     1. Jeśli inaczej nie określono, e-KSSiP oraz wszystkie jego elementy składowe stanowią własność KSSiP i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.).
     2. Autorzy wszelkich informacji publikowanych w ramach e-KSSiP są zobowiązani do dołożenia starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem KSSiP, właściwych organów lub władz.
     3. KSSiP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych Zasobach Platformy Szkoleniowej, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
     4. KSSiP nie ponosi odpowiedzialności za:
      1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z e-KSSiP, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w Platformie Szkoleniowej informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych informacji,
      2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
      3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z e-KSSiP, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania,
      4. brak dostępności e-KSSiP zaistniały w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
      5. szkody powstałe w wyniku podania w toku procesu rekrutacji lub edycji profilu niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
     5. Korzystanie z e-KSSiP w zakresie transmisji danych połączeniem internetowym odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika. KSSiP nie gwarantuje niewadliwego
      i nieprzerwanego dostępu do Platformy Szkoleniowej.
     6. KSSiP nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.
     7. KSSiP nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
     8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do KSSiP oraz osób trzecich za:
      1. treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w ramach e-KSSiP wypowiedzi i informacji,
      2. szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym poufnych danych logowania.
     9. Wszelkie nieuzasadnione oznaki funkcjonowania Platformy Szkoleniowej e-KSSiP,
      w szczególności inny wygląd Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora danych do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator danych zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP i kontakt bezpośredni
      z Administratorem.
     10. KSSiP jako Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP nie wysyła sms-ów oraz wiadomości e-mail zawierających odnośniki, linki przekierowujące do innych stron, nie zobowiązuje do instalowania oprogramowania, ani też nie zobowiązuje do dokonania płatności, nie wysyła wezwań, upomnień o konieczności zapłaty za szkolenie lub rejestrację w Platformie Szkoleniowej e-KSSiP, a pracownicy Administratora nie żądają od Użytkowników podawania haseł do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. W przypadku powyższych okoliczności Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora danych.
     11. KSSiP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy Platformy Szkoleniowej są informowani o każdorazowej zmianie Regulaminu.
     12. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.szkolenia.kssip.gov.pl
     13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
     14. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby KSSiP.
     15. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2020 roku.
     Последнее изменение: Вторник, 28 Июль 2020, 09:27