I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, w tym z umieszczonych na niej szkoleń i zasobów, dostępnej pod adresem internetowym https://ekssip.kssip.gov.pl, będącej własnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
  1. Administrator, Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP – osoba upoważniona przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do wykonywania funkcji administracyjnych i zarządzania Platformą Szkoleniową e-KSSiP.
  2. Administrator Danych Osobowych – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5), dalej: Krajowa Szkoła lub KSSiP.
  3. Blokada konta użytkownika – modyfikacja parametrów konta użytkownika uniemożliwiająca logowanie, zamianę hasła, otrzymywania wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.
  4. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.
  5. Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych stanowiący adres e-mail jednoznacznie identyfikujący osobę uprawnioną do używania funkcjonalności w systemie informatycznym.
  6. Logowanie – proces uwierzytelniania tożsamości Użytkownika, potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie loginu oraz hasła.
  7. Platforma Szkoleniowa e-KSSiP – platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://ekssip.kssip.gov.pl dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, zapewniająca dostęp do funkcjonalności edukacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
  8. Profil użytkownika – zestaw danych, w tym osobowych, udostępnionych przez użytkownika na potrzeby korzystania z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Funkcjonalnie Profil użytkownika pełni rolę Konta w Platformie Szkoleniowej e-KSSiP.
  9. Rejestracja – proces uzyskania dostępu do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP za pośrednictwem sieci Internet, obejmujący czynności faktyczne dokonywane przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie.
  10. Szkolenie – aktywność mająca na celu nabycie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, udostępniana Użytkownikom z wykorzystaniem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
  11. Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; posiadacz Profilu.
  12. Zasoby – materiały o charakterze informacyjnym, dydaktycznym, dotyczące zarządzania kompetencjami - udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.

II. Zasady uzyskiwania dostępu do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, w tym szkoleń i zasobów

 1. Konta Użytkowników Platformy Szkoleniowej e-KSSiP są przeznaczone wyłącznie dla:
  • kadr jednostek organizacyjnych sądów powszechnych i prokuratury, tj.:
   1. sędziów
   2. prokuratorów,
   3. referendarzy sądowych,
   4. asystentów sędziego lub prokuratora,
   5. zawodowych kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich,
   6. asesorów sądowych lub prokuratury,
   7. urzędników sądu lub prokuratury
  • wykładowców, pracowników i osób delegowanych do KSSiP, jak też dla innych zdefiniowanych grup określanych jako docelowe dla Platformy Szkoleniowej e-KSSiP i Użytkowników, którzy uzyskali dostęp na podstawie odpowiednich umów, ogólnej lub indywidualnej zgody Dyrektora KSSiP lub osoby przez niego upoważnionej,
  • aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej oraz aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej prowadzonej w formie aplikacji uzupełniających.
 2. Platforma Szkoleniowa e-KSSiP oraz zawarte w niej Szkolenia i Zasoby są dostępne dla Użytkowników po zalogowaniu.
 3. Dostęp do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP jest nieodpłatny. Użytkownik ponosi koszty połączeń i transmisji danych wynikających z dostępu do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.
 4. Rejestracja obejmuje:
  1. akceptację niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli Informacyjnej,
  2. udostępnienie prawidłowych, aktualnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych informacji o użytkowniku wymaganych do rejestracji,
  3. aplikanci aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej oraz aplikanci aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej prowadzonej w formie aplikacji uzupełniających zobowiązani są do rejestracji profilu z wykorzystaniem adresu e-mail nadawanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,
  4. potwierdzenie adresu e-mail,
  5. w przypadku osób zakładających konto typu „Pozostałe zawody” wymagane jest podanie kodu aktywującego, generowanego i przekazywanego przez Administratora po weryfikacji spełnienia warunków do aktywacji konta,
  6. weryfikację wybranych danych podanych przy rejestracji przez Administratora i aktywację konta Użytkownika.
 5. Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP może odmówić rejestracji, gdy:
  1. dane wpisane w formularzu już istnieją, jako zarejestrowane wcześniej,
  2. weryfikacja poprawności wpisanych przez Użytkownika danych wskazuje, że dane te są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub dotyczą osoby spoza grupy docelowej określonej w ust. 1.
 6. W szczególnych przypadkach, na podstawie decyzji Dyrektora KSSiP, rejestracji może dokonać Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP na podstawie wniosku złożonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 7. Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP może usunąć konto oczekujące na weryfikację w przypadku, gdy w ciągu 21 dni od rejestracji:
  • adres e-mail nie został potwierdzony,
  • nie można skontaktować się z osobą rejestrującą konto na podstawie podanych przez nią danych,
  • osoba rejestrująca konto nie skontaktowała się z Administratorem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP po monicie przesłanym na wskazany przez siebie adres e-mail.
 8. Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP może usunąć lub zanonimizować konto Użytkownika w przypadku uzyskania informacji, że osoba z tym statusem przestała należeć do grupy docelowych użytkowników lub na potwierdzony wniosek Użytkownika lub, gdy:
  • przez co najmniej 30 dni nie można skontaktować się z Użytkownikiem konta na podstawie podanych przez niego danych,
  • Użytkownik konta, przez co najmniej 30 dni, nie skontaktował się z Administratorem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP po monicie przesłanym na wskazany przez siebie adres e-mail.
 9. Konta Użytkowników, na których nie odnotowano logowania w ciągu 5 lat są anonimizowane, jeśli użytkownik znajduje się na jakiejkolwiek liście uczestników szkoleń lub są usuwane, jeśli Użytkownik nie widnieje na żadnej liście uczestników szkolenia. Nie dotyczy to kont wykładowców KSSiP, pracowników i osób delegowanych do KSSiP.
 10. Anonimizacja konta Użytkownika polega na usunięciu z jego profilu wszelkich danych osobowych za wyjątkiem objętych przepisami o archiwizacji wskazanych w klauzuli informacyjnej, w szczególności usuwane są: adres e-mail, numer/y telefonu oraz data urodzenia.
 11. Ważność haseł użytkowników wynosi 6 miesięcy od utworzenia lub ostatniej zmiany. Po upływie tego czasu Użytkownik jest zobowiązany do utworzenia nowego hasła.
 12. Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP może określić ważność konta Użytkownika. Po upływie okresu ważności konto jest blokowane.
 13. Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie konta z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Realizując wniosek, Administrator usuwa lub anonimizuje konto Użytkownika na zasadach określonych w ustępie 9.

III. Zasady korzystania z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy, pytań i opinii na Platformie Szkoleniowej e-KSSiP, wyraża zgodę na publikowanie ich treści na tej Platformie.
 2. KSSiP nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Użytkowników.
 3. Użytkownik publikujący lub przekazujący do publikacji jakiekolwiek treści na Platformie Szkoleniowej e-KSSiP powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie lub rozpowszechnianie.
 4. Zabronione jest publikowanie lub rozpowszechnianie lub przekazanie do publikacji lub rozpowszechniania treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Niedozwolone jest wykorzystywanie Platformy Szkoleniowej e-KSSiP przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy KSSiP. Niedozwolone są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, utrudniałyby dostęp do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP lub Zasobów. Niedozwolone jest również podejmowanie innych działań na szkodę KSSiP, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Konto Użytkownika, który złamie powyższy zakaz zostanie zablokowane, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.
 5. Decyzje o odblokowaniu konta, zablokowanego w trybie ustępu 4, na wniosek Użytkownika podejmuje Dyrektor KSSiP lub osoba przez niego upoważniona.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie.
 7. KSSiP zastrzega sobie prawo do zawieszenia forów i czatów, w każdym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 8. Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zasobów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora Platformy Szkoleniowej e-KSSiP powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

IV. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych zawartych w profilu, w szczególności takich jak adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko, zawód.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Administratora Platformy Szkoleniowej e-KSSiP o zmianie okoliczności uzasadniających utrzymywanie konta w Platformie Szkoleniowej e-KSSiP, w szczególności zaprzestania wykonywania zawodu, rezygnacji ze statusu wykładowcy KSSIP.
 3. Użytkownik przed przystąpieniem do procedury zapisu na szkolenie musi uzyskać zgodę przełożonego na udział w szkoleniu. Przystąpienie do procedury zapisu na szkolenie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że taką zgodę uzyskał.
 4. Ustępu 1 nie stosuje się w sytuacji określonej w art. 82a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.), w tej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest poinformować przełożonego. Przystąpienie do procedury zapisu na szkolenie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że poinformował przełożonego.
 5. Konto Użytkownika naruszającego postanowienia ust. 3 i 4, niezależnie od odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, może zostać zablokowane na wniosek przełożonych.
 6. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach działania Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.
 7. W przypadku, gdy zapis na szkolenie na którąkolwiek z list odbędzie się na podstawie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych zawartych w profilu, uczestnikowi, który posłużył się takimi danymi zostanie zablokowana możliwość zapisu na wszelkie szkolenia na okres lat 3. Okres ten może zostać skrócony decyzją Dyrektora KSSiP lub osoby przez niego upoważnionej.

V. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP za pośrednictwem strony internetowej wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  • Połączenie z siecią Internet,
  • Przeglądarka internetowa umożliwiająca odczytywanie na urządzeniu dokumentów HTML z opcją akceptacji plików Cookies.
 2. Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i jakość połączenia z siecią Internet.
 3. Administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP podejmuje wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo połączeń z Platformą Szkoleniową e-KSSiP.
 4. Użytkownik powinien w miarę możliwości podjąć działania związane z bezpieczeństwem połączeń z Platformą Szkoleniową e-KSSiP (np. poprzez instalację oprogramowania antywirusowego).
 5. Korzystanie ze wszystkich zasobów Platformy Szkoleniowej e-KSSiP może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5).
 2. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, Krajowa Szkoła jest uprawniona, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług szkoleniowych w Platformie Szkoleniowej e-KSSiP oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.
 3. Krajowa Szkoła uznaje prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP i usług szkoleniowych.
 5. Platforma Szkoleniowa e-KSSiP wykorzystuje Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP do potrzeb Użytkownika, zachowania ustawień Użytkownika związanych z wyświetlaniem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.
 6. Każdy użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików Cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików Cookies może jednak być przyczyną nieprawidłowego działania Platformy Szkoleniowej e-KSSiP lub braku dostępu do niektórych jej funkcji.
 7. Użytkownicy mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych, jak też żądania ich usunięcia.
 8. Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych (w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa) oraz zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 10. Po wniesieniu przez Użytkownika wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze świadczenie usług nie jest możliwe, umowę o świadczenie usług uznaje się za rozwiązaną, a dane Użytkownika zostają usunięte z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP lub zanonimizowane.
 11. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast Wykaz zgód udostępnionych użytkownikom, niezbędnych w procesie rejestracji oraz użytkowania Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 12.  

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Jeśli inaczej nie określono, Platforma Szkoleniowa e-KSSiP oraz wszystkie jej elementy składowe stanowią własność KSSiP i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, ze zm.).
 2. Autorzy wszelkich informacji publikowanych w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP są zobowiązani do dołożenia starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem KSSiP, właściwych organów lub władz.
 3. KSSiP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach i innych Zasobach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 4. KSSiP nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji zawartych w Platformie Szkoleniowej e-KSSiP, zastosowania w praktyce prezentowanych przykładów, dokładności i kompletności przedstawionych informacji,
  2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
  3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania,
  4. brak dostępności Platformy Szkoleniowej e-KSSiP zaistniały w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
  5. szkody powstałe w wyniku podania w toku procesu rekrutacji lub edycji profilu niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 5. KSSiP nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.
 6. KSSiP nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu danych.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do KSSiP oraz osób trzecich za:
  1. treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP wypowiedzi i informacji,
  2. szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym poufnych danych logowania.
 8. Za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP nie są wysyłane wiadomości e-mail lub sms zawierające zobowiązanie do instalowania oprogramowania, do dokonania płatności, wezwania, upomnienia o konieczności zapłaty za szkolenie lub rejestrację w Platformie Szkoleniowej e-KSSiP; nie są kierowane żądania podawania haseł do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. W przypadku stwierdzenia powyższych okoliczności Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Danych Osobowych.
 9. KSSiP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy są informowani o każdorazowej zmianie Regulaminu.
 10. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://ekssip.kssip.gov.pl.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby KSSiP.
Last modified: Tuesday, 7 February 2023, 11:13 AM