Stage 1 Information clause

Stage 2 Job

Stage 3 Login data

Stage 4 User data

Stage 5 Workplace

Stage 6 Languages

Stage 7 Agreements

Stage 8 Summary

New account registration form

Login data

Additional consents to receive electronic correspondence and profiling

Languages

Information Clause

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP odbywa się na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, ze zm.), dalej: RODO, a także innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa chroniących podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych. Mając powyższe na uwadze informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5), z którą można kontaktować się listownie na powyższy adres siedziby, a także elektronicznie poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@kssi.gov.pl lub z wykorzystaniem ePUAP na adres /kssip_krakow/SkrytkaESP.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, można kontaktować się
  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, listownie na adres 31-547 Kraków,
  Przy Rondzie 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@kssip.gov.pl.
 3. W ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP dane osobowe przetwarzane są przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury:
  1. w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury);
  2. w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
   (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury);
  3. w celu prowadzenia analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze oraz ustaleniu potrzeb szkoleniowych osób zajmujących w sądach i prokuraturze stanowiska wymienione w pkt a i b, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
   (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia
   23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury);
  4. w celach lub dla zawodów nie wymienionych powyżej, związanych z realizacją ustawowych zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa
   i Prokuratury).
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Szkoleniowej
  e-KSSiP są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w tym zapewniające bezpieczeństwo danych, dostęp do zasobów, utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, np. wykonawca Platformy Szkoleniowej e-KSSiP w ramach obsługi gwarancyjnej, firma informatyczna zapewniająca wsparcie techniczne, w tym serwisująca poszczególne elementy infrastruktury informatycznej i oprogramowanie, firma hostingowa udostępniająca swoje zasoby na potrzeby Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom organizującym i przeprowadzającym poszczególne szkolenia
  w imieniu administratora lub we współpracy z nim, oferującym swoje szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Ponadto administrator może udostępniać dane osobowe organom publicznym i urzędom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak np. sądom, jednostkom organizacyjnym prokuratury, Ministrowi Sprawiedliwości.
 5. W przypadku wydarzeń opartych na współpracy międzynarodowej, służących realizowaniu celów ustawowych administratora, organizowanych w szczególności
  w formie seminariów, staży, szkoleń i warsztatów wspólnie lub przez instytucje państw trzecich lub organizacje międzynarodowe, dane osobowe użytkowników Platformy Szkoleniowej e-KSSiP deklarujących chęć udziału w takich wydarzeniach będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spełniających warunki określone w przepisach RODO. Dane będą przekazywane wyłącznie wtedy, gdy odbiorca będzie zapewniał stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w RODO. W ramach wskazanych wyżej wydarzeń ich uczestnicy będą informowani o dodatkowych warunkach dotyczących ewentualnego przekazania danych innym odbiorcom oraz współadministrowaniu tymi danymi.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rejestracji oraz korzystania przez użytkownika z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Po tym okresie dane będą przechowywane przez 5 lat od ostatniej aktywności użytkownika - na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe zawarte w zaświadczeniach będą przechowywane przez okres lat 50.
 7. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;
   - na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO, a także
  7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych), którym na terenie Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) – w przypadku uznania, że administrator narusza RODO przy przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Prawa wskazane w ust. 7 lit. a-g można wykonać poprzez wykorzystanie odpowiednich funkcjonalności Platformy Szkoleniowej e-KSSiP (profil użytkownika, wiadomości wewnętrzne) lub skierowanie pisemnej informacji do administratora.
 9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do skorzystania
  z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.
 10. W ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miejscowość zamieszkania, zawód (stanowisko), miejsce pracy, numer telefonu.
 11. Dane osobowe zbierane są wyłącznie od osób, których dotyczą podczas procesu rejestracji do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. W przypadku odmowy rejestracji, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane.
 12. W celu, o którym mowa w ust. 3, dane osobowe gromadzone w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP będą wykorzystywane do profilowania, w sposób nieskutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. Zasady takiego przetwarzania oparte są na wykorzystaniu zgodności kryteriów: zawód, miejsce pracy, deklarowana specjalizacja, deklarowana znajomość języków obcych, aktywność
  w szkoleniach organizowanych przez KSSiP. W związku z takim przetwarzaniem danych osobowych możliwe jest samodzielne zapisywanie się przez użytkowników na poszczególne szkolenia jako uczestnik lub wpisywanie się na listę rezerwową, otrzymywanie powiadomień o szkoleniach adresowanych do osób, których dane zawarte w profilu są zgodne z założeniami szkoleń.
Please be advised that your data will be processed on the basis of consent given by the data subject (art.6 par.1 lit.a RODO). In this regard, please read the following information and express ( or refusal) consent to further activities related to the registration of the e-KSSiP user. In the absence of consent to the processing of personal data, in accordance with the regulations of the Platform, it is not possible to create a user account.
 
There are required fields in this form marked .