Krok 1 Klauzula informacyjna

Krok 2 Zawód

Krok 3 Dane logowania

Krok 4 Dane osobiste

Krok 5 Miejsce pracy

Krok 6 Języki obce

Krok 7 Zgody

Krok 8 Podsumowanie

Formularz rejestracji nowego konta

Dane logowania

Dodatkowe zgody na otrzymywanie korespondencji elektronicznej oraz profilowanie

Języki obce

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP odbywa się na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, ze zm.), dalej: RODO, a także innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa chroniących podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych. Mając powyższe na uwadze informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5), z którą można kontaktować się listownie na powyższy adres siedziby, a także elektronicznie poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@kssi.gov.pl lub z wykorzystaniem ePUAP na adres /kssip_krakow/SkrytkaESP.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, można kontaktować się
  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, listownie na adres 31-547 Kraków,
  Przy Rondzie 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@kssip.gov.pl.
 3. W ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP dane osobowe przetwarzane są przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury:
  1. w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury);
  2. w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
   (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury);
  3. w celu prowadzenia analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze oraz ustaleniu potrzeb szkoleniowych osób zajmujących w sądach i prokuraturze stanowiska wymienione w pkt a i b, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
   (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia
   23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury);
  4. w celach lub dla zawodów nie wymienionych powyżej, związanych z realizacją ustawowych zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa
   i Prokuratury).
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Szkoleniowej
  e-KSSiP są podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w tym zapewniające bezpieczeństwo danych, dostęp do zasobów, utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, np. wykonawca Platformy Szkoleniowej e-KSSiP w ramach obsługi gwarancyjnej, firma informatyczna zapewniająca wsparcie techniczne, w tym serwisująca poszczególne elementy infrastruktury informatycznej i oprogramowanie, firma hostingowa udostępniająca swoje zasoby na potrzeby Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom organizującym i przeprowadzającym poszczególne szkolenia
  w imieniu administratora lub we współpracy z nim, oferującym swoje szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Ponadto administrator może udostępniać dane osobowe organom publicznym i urzędom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak np. sądom, jednostkom organizacyjnym prokuratury, Ministrowi Sprawiedliwości.
 5. W przypadku wydarzeń opartych na współpracy międzynarodowej, służących realizowaniu celów ustawowych administratora, organizowanych w szczególności
  w formie seminariów, staży, szkoleń i warsztatów wspólnie lub przez instytucje państw trzecich lub organizacje międzynarodowe, dane osobowe użytkowników Platformy Szkoleniowej e-KSSiP deklarujących chęć udziału w takich wydarzeniach będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spełniających warunki określone w przepisach RODO. Dane będą przekazywane wyłącznie wtedy, gdy odbiorca będzie zapewniał stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w RODO. W ramach wskazanych wyżej wydarzeń ich uczestnicy będą informowani o dodatkowych warunkach dotyczących ewentualnego przekazania danych innym odbiorcom oraz współadministrowaniu tymi danymi.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rejestracji oraz korzystania przez użytkownika z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Po tym okresie dane będą przechowywane przez 5 lat od ostatniej aktywności użytkownika - na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe zawarte w zaświadczeniach będą przechowywane przez okres lat 50.
 7. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;
   - na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO, a także
  7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych), którym na terenie Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) – w przypadku uznania, że administrator narusza RODO przy przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Prawa wskazane w ust. 7 lit. a-g można wykonać poprzez wykorzystanie odpowiednich funkcjonalności Platformy Szkoleniowej e-KSSiP (profil użytkownika, wiadomości wewnętrzne) lub skierowanie pisemnej informacji do administratora.
 9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do skorzystania
  z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.
 10. W ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miejscowość zamieszkania, zawód (stanowisko), miejsce pracy, numer telefonu.
 11. Dane osobowe zbierane są wyłącznie od osób, których dotyczą podczas procesu rejestracji do Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. W przypadku odmowy rejestracji, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane.
 12. W celu, o którym mowa w ust. 3, dane osobowe gromadzone w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP będą wykorzystywane do profilowania, w sposób nieskutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. Zasady takiego przetwarzania oparte są na wykorzystaniu zgodności kryteriów: zawód, miejsce pracy, deklarowana specjalizacja, deklarowana znajomość języków obcych, aktywność
  w szkoleniach organizowanych przez KSSiP. W związku z takim przetwarzaniem danych osobowych możliwe jest samodzielne zapisywanie się przez użytkowników na poszczególne szkolenia jako uczestnik lub wpisywanie się na listę rezerwową, otrzymywanie powiadomień o szkoleniach adresowanych do osób, których dane zawarte w profilu są zgodne z założeniami szkoleń.
Informujemy, że Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie (lub odmowę) zgody na dalsze czynności związane z rejestracją użytkownika e-KSSiP. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z regulaminem Platformy, nie jest możliwe utworzenie konta użytkownika.
 
W tym formularzu znajdują się pola obowiązkowe - oznaczone .